سیامک مزدک

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیددانشگاه علم و صنعت ایران
کارشناسی ارشد۱۳۸۵مهندسی مکانیک گرایش ساخت وتولیددانشگاه تربیت مدرس
دکترای تخصصی۱۳۹۰مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولیددانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه تفرشهیئت علمیپیمانیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

مدیر کلینیک صنعت استان مرکزی سال 1391 تا 1393

مدیر گروه گروه مکانیک 1393 تا 1395

 

شکل دهی ورقی فلزات

پلاستیسیته افزایشی

 

شکل دهی فلزات

آنالیز شکل دهی فلزات

پلاستیسیته

مکانیک محیط پیوسته

مقاومت مصالح

طراحی اجزا

سوابق پژوهشی

آشنایی با روش های طراحی قالب - کنفرانس ساخت و تولید دانشگاه بندعباس سال 1395

دوره طراحی غلتک در فرآیند شکل دهی غلتکی سرد - سندیکای لوله و پروفیل 1397

دوره استفاده از روشهای المان محدود در  طراحی غلتک برای فرایند شکل دهی غلتکی سرد 1398

برنامه کاری هفتگی

شنبه یکشنبه و دو شنبه از ساعت ۹ تا ۱۷