اختراع ، اکتشاف

تدوین نرم افزار طراحی غلتک برای فرآیند شکل دهی غلتکی سرد تحت عنوان DARF که در سال 1397 دانش بنیان سطح یک شد