برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 13:30 - 15:00 سه شنبه 10:45-12:15
مکان برگزاری 3-253
منابع

کتاب مقاومت مصالح جانسون ویرایش 7

طرح درس

/file/download/course/1683296475-1.pdf

عنوان طراحی اجزای ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه ساعت 10:45-12:15 سه شنبه ساعت 13:30-15:00
مکان برگزاری 3-209
منابع

کتاب طراحی اجزای شیگلی ویرایش 10

طرح درس

/file/download/course/1683298761-2-.pdf

عنوان دینامیک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یک شنبه 10:45-12:15 دوشنبه: 16:30-15:00 سه شنبه 10:45-12:15
مکان برگزاری 3-251
منابع

دینامیک مریام ویرایش 8

طرح درس

/file/download/course/1683304463-.pdf

عنوان شکل دهی فلزات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری 3-210
منابع

شکل‌دهی فلزات هاسفورد و کدل

طرح درس

/file/download/course/1683307704-.pdf

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و یکشنبه ساعت 13:30 تا 15:30
منابع

مقاومت مصالح جانسون ویرایش 6

جزوه داده شده

طرح درس

/file/download/course/1662228084-1.pdf

عنوان طراحی اجزای ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 9:15-10:45 یکشنبه: 15:00-16:30
منابع

طراحی اجزای شیگلی ویرایش 10

جزوه داده شده

طرح درس

/file/download/course/1662229947-1-.pdf

عنوان طراحی اجزای ۲
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 15:00-16:30 دوشنبه 13:30-15:00
منابع

طراحی اجزای شیگلی ویرایش 10

جزوه داده شده

طرح درس

/file/download/course/1662231902-2-.pdf

عنوان مکانیک محیط پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10:45-12:15 دوشنبه 15:00-16:30
منابع

Introduction to continuum mechanics W. Michael Lai, Fourthedition

طرح درس

/file/download/course/1662235107-.docx

عنوان اجزای محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 9:15-10:45 دوشنبه9:15-10:45
منابع

Introduction to finite element in engineering by T.R. chandrupatla

طرح درس

/file/download/course/1662236213-.docx

عنوان مقاومت مصالح ۱
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه و دوشنبه ساعت 15-17 کلاس 3-209
مکان برگزاری 3-209
منابع

کتاب جانسون ویرایش 6

کتاب پاتل ویرایش 2

کتاب هیبلر ویرایش 12

کتاب تیموشنکو

طرح درس

مقدمات و معرفی تنش

بارگذاری محوری

بارگذاری پیچشی

تبدیل تنش

بارگذاری خمشی و خمش نامتقارن

بارگذاری عرضی

 

عنوان مکانیک محیط پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 10 تا 12 دوشنبه ساعت 10 تا 11
مکان برگزاری 3-209
منابع

مکانیک محیط پیوسته ویرایش چهارم کتاب لی

طرح درس

مقدمات

مروری بر تانسورها

معادلات حرکت

جامد الاستیک

روش انرژی

عنوان شکل دهی فلزات
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه ساعت 8 تا 10 دوشنبه ساعت 11 تا 12
مکان برگزاری 3-209
منابع

شکل دهی فلزات هاسفورد و کدل

شکل دهی ورقی مارسینیاک

پلاستیسته چن

طرح درس

مقدمات

تنش و کرنش

انواع بارگذاری

معیارهای تسلیم

قانون جریان

روشهای آنالیز شکل دهی

روش انرژی

روش اسلب