زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

شکل دهی ورقی

آنالیز شکل دهی 

فرآیند شکل دهی غلتکی سرد، کشش عمیق، هیدروفرمینگ، لیزر فرمینک

کاربرد فراصوت در شکل دهی ورقی

طراحی حسگرهای ضخامت سنج

تدوین نرم افزار برای فرآیندهای شکل دهی