علی پارسیان

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسیریاضیدانشگاه تهران
کارشناسی ارشدریاضیدانشگاه تهران
دکتریریاضیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
عضو هیئت علمی(تنظیم نشده)تمام وقت

سوابق اجرایی

 معاون فرهنگی و دانشجویی

  •  هندسه دیفرانسیل
  •  توپولوژی
  •  نظریه عملگرها
  • نظریه معادلات دیفرانسیل
  • ریاضیات عمومی
  • هندسه دیفرانسیل
  • هندسه خمینه ها
  • آنالیز ریاضی
  • دستگاه های دینامیکی
  • توپولوژی دیفرانسیل