طرح های پژوهشی

  • مشتق پذیری بدون پیوستگی
  • کلاف مماس منیفلدهای دیفرانسیل پذیر بی نهایت بعدی
  • فضای مماس بر ابررویه ها در فضای ضرب داخلی کلی