کتب

  •  معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی مرتبه اول و بالاتر، احسان الله بنی فاطمی، محمدرضا احمدی دارانی، علی پارسیان، انتشارات شار، 1389.
  • انتگرال یگانه و سری ها به همراه کاربردها، علی زعیم باشی، علی پارسیان، رضا حسن زاده، انتشارات شار، 1389.
  • معادلات دیفرانسیل معمولی، سری ها، تبدیل لاپلاس و دستگاه مختصات، الهه امینی فر، احسان الله بنی فاطمی، علی پارسیان، انتشارات شار، 1391.
  • روش های ریاضیات در علوم، تالیف جورج پولیا، ترجمه علی پارسیان، انتشارات دانشگاه تفرش، 1392.