کتب

  •  معادلات دیفرانسیل معمولی غیر خطی مرتبه اول و بالاتر، 
  • انتگرال یگانه و سری ها به همراه کاربردها، 
  • معادلات دیفرانسیل معمولی، سری ها، تبدیل لاپلاس و دستگاه مختصات
  • روش های ریاضیات در علوم،