زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

  • نظریه خمینه ها
  • توپولوژی
  • نظریه عملگرها
  • توپولوژی دیفرانسیل