تاثیرات مدیریت شهری در مقابله با بحران زلزله با نگرشی ویژه به منطقه ده تهران

نویسندگانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
تاریخ برگزاری همایشبهمن ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشزیباکنار - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

اصلی ترین و دردناک ترین ضایعه زمین لرزه از دست دادن افراد منطقه زلزله زده می باشد.افرادی که هر کدام مربوط به یک یا چند خانواده بوده و فقدان انها منجر به بر هم خوردن روند زندگی میشود.از فرد و خانواده به عنوان کوچکترین جز یک جامعه و علت اصلی وجود شهر می توان نام برد.که در هنگام زلزله چنانچه اسیبی به انها برسد،در همان لحظه و تا مدت ها بعد اثرات بسیارناهنجاری خواهد داشت.اثرات منفی و روانی اقتصادی اصلی ترین ضایعه خواهند بودلذا پایداری به عنوان یکی از ارکان اصلی طراحی در مقیاس های مختلف مورد توجه قرار گرفته است.بدیهی است مسئله تنها تعیین چند منطقه حفاظت شده در دور دست نیست بلکه توجه به محدودیت های اکولوژیکی وآثار محیط زیست در هرمرحله از توسعه شهروهرجنبه از طراحی در شهر باید مدنظر قرار گیرد. عملیات کمک های اولیه مهم ترین عامل در حفظ جان انسان هاست و اگر این عملیات امداد رسانی به موقع انجام شود تا 25 % تلفات انسانی کاسته خواهد شد در این مقاله به بررسی آثار زلزله بر شهر و ساکنین آن و همچنین واکنش ها و عکس العملهای شهر و مردم در برابر زلزله پرداخته خواهد شد. در اقدامات پیشگیری از بحران زلزله باید آگاهی عمومی مشارکت مردم ارتقاء یابد..به منظور تسریع در این بخش بایستی از مشارکت مردمی در مدیریت بحران پس از زلزله،به وسیلهارتقاء سطح آگاهی مردم از اقدامات پیشگیری افزایش یابد

کلید واژه ها: زمین لرزه.مدیریت شهری.کالبد شهر.اسیب ها لرزه ای