زمینه های مطالعاتی و تحقیقاتی

تعداد بازدید:۹۹۳

1- فعالیت در بخشهای تحقیقاتی و آموزشی در زمینه گرایش مکانیک خاک و پی در رشته مهندسی عمران ، بخصوص کارهای تحقیقاتی در ارتباط با پروژه های تعریف شده ، ساخت مدل آزمایشگاهی و انجام آزمایش بر روی میز لرزان  (shacking table)

2- فعالیت و تحقیق در خصوص پروژه هایی با زمینه کاربرد شبکه عصبی و منطق فازی

3- فعالیت در زمینه آموزشی و تحقیقی تأثیر بارهای دینامیکی منظم و نا منظم بر روی سازه خاکی با ملاحظه اندر کنش خاک،سازه و آب

4- رفتارسنجی دیوارهای حائل صلب و انعطاف پذیر ، سپرهای فلزی

5- بهسازی و مقاوم سازی سازه های خاکی

6- مطالعات سازه های خاکی مبتنی بر تحلیل حدی ، تحلیل لرزه ای و آزمایشگاهی و ابزاربندی  و   رفتار نگاری( مطالعات پارمتریک و یا موردی )

7- تلاش برای ایجاد و ارتقاء سیستم و عملکرد آزمایشگاه های مرتبط با گرایش مکانیک خاک و پی شامل   آزمایشگاه دینامیک خاک دارای میز لرزان ( shacking table) ، آزمایشگاه مکانیک خاک ، آزمایشگاه مکانیک سنگ

8- بهینه سازی در  سازه های خاکی ( به لحاظ مشخصات هندسی و خواص مصالح )

9- فعالیت در زمینه آموزشی و تحقیقاتی مباحث تئوریک و آزمایشگاهی مکانیک خاک و دینامیک خاک

10- رفتار نگاری پی های پل های فلزی و بتنی ، مقاوم سازی سازه های بتنی با مصالح FRP      

11-فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مباحث بهسازی خاک

12- فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مباحث گودبرداری عمیق در مناطق شهری

13-فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مباحث اندرکنش خاک و سازه و اندرکنش خاک و سازه و آب

14-فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مباحث ژئوتکنیک لرزه ای

15- فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مباحث سدهای خاکی

16- فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی دیوارهای حائل انعطاف پذیر

17-فعالیت آموزشی و پژوهشی بر روی مطالعات عددی و نرم افزارهای مرتبط با ژئوتکنیک

 18 مطالعات ویژه در خصوص موضوع آنالیز ابعادی ( Dimansional Analysis) در مباحث ژئوتکنیکی             

آخرین ویرایش۱۴ آذر ۱۳۹۹