برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان مکانیک محیط های پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه 12.15-10.45و یکشنبه 12.15-10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

1- مکانیک محیط های پیوسته   ترجمه دکترفرزین کلانتری انتشارات دانشگاه گیلان

2- مکانیک محیط های پیوسته    مهندس مرتضی اسکندری قادی -دکتر محمد رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران

3- مبانی مکانیک محیط های پیوسته ترجمه سعید رفیعی انتشارات کتاب دانشگاهی

4- کتاب تشریح کامل مسائل مکانیک محیط های پیوسته برای مهندسان - محمد نبی زاده، عباس راستگو، الناز کرمانی، حمیدرضا خاکپور انتشارات نوپردازان

5- Continuum Mechanics for Engineers", G.ThomasMase & al"

6 Introduction to Continuum Mechanics”,W.Michael Lai & al"

 

فایل پیوست اول طرح درس مکانیک محیط های پیوسته.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس مکانیک محیط های پیوسته .pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزشیابی.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

سیلابس در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان مهندسی پی پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری شنبه: 15-13.30 و یکشنبه : 16.30-15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

 1. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی  انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2. مهندسی پی پیشرفته دکتر علی فاخر انتشارات دانشگاه تهران- 1402
 3.  اصول مهندسی ژئوتکنیک ( جلد دوم)  مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 4. اصول طراحی پی  دکتر سید ناصر مقدس تفرشی انتشارات دانشگاه خواجه نصیر
 1. مهندسی پی دکتر محمد علی روشن ضمیر انتشارات دانش پژوهان برین
 2. مهندسی پی مهندس سید مهدی رادقی مهرجو انتشارات فدک ایستاتیس
 3. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 4. "​​​​​​​VNS-Murthy,2023 “Advanced-Foundation-Engineering

  9-               Bowels ,2022.” Foundation Analysis and Design” fifth-edition-part1-of-2’,Mc Graw Hill

فایل پیوست اول طرح درس مهندسی پی پیشرفته.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس پی پیشرفته.pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزشیابی درس مهندسی پی پیشرفته.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

 

توضیحات

سیلابس در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان زیرسازی و روسازی راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه : 18.15-16.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

فهرست منابع:

 1. زیرسازی و روسازی مهندس علی اکبر حیدری -انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
 2. زیرسازی و روسازی راه در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مهندس مهدی آذرکیش میثم ولی محمدی محمدعلی زین الدینی  - انتشارات روبون
 3. روسازی راه  تالیف  امیر محمد طباطبایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 4. روسازی راه    تالیف دکتر محمد رضا کی منش  -مهندس فاضل فصیحی انتشارات نوآور
 5. روسازی راه   تالیف مهندس نادعلی رمضانپور مهندس نورالدین قاسم زاده انتشارات فناوری نوین
 6. روسازی راه   تالیف مهندس نیما ابراهیمی انتشارات سری عمران
 7. فهرست بهای راه و باند و فرودگاه سال 1402 سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها
 8. نشریه شماره  234 - آئین نامه روسازی آسفالتی راه های  ایران سازمان برنامه و بودجه
 9. نشریه شماره  415 - آئین نامه طرح هندسی راه های ایران سازمان برنامه و بودجه

فایل پیوست اول طرح درس زیرسازی و روسازی راه.pdf
فایل پیوست دوم فهرست منابع.pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزیابی.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

 

توضیحات

فهرست منابع در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان مکانیک خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه: 9.15-7.45و دوشنبه: 15-13.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

فهرست منابع:

 1. مکانیک خاک دکتر حسن رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران
 2. اصول مهندسی ژئوتکنیک ( جلد اول) مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 3. مکانیک خاک دکتر محمورد رضا کی منش دکتر سهیل قره انتشارات نوآور
 4. مکانیک خاک دکتر محمد حسن بازیار انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 5. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی  انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 6.  مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. Das,b.m.,2021.”Advanced Soil Mechanics’,Mc Graw Hill.
 2. Lamb,T.W. & Withman,R.V.,2015,”Soll Mechanics”, John Wiley &Sons.
 3. Bardet,J.P.,2012.”Experimental Soil Mechanics”, Prentice Hall.

 

فایل پیوست اول طرح درس مکانیک خاک .pdf
فایل پیوست دوم سیلابس مکانیک خاک.pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزشیابی درس مکانیک خاک.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

 

توضیحات

سیلابس در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان روسازی راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه : 9.15-7.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

فهرست منابع:

 1. روسازی راه  تالیف  امیر محمد طباطبایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 2. روسازی راه    تالیف دکتر محمد رضا کی منش ، مهندس فاضل فصیحی انتشارات نوآور
 3. روسازی راه   تالیف مهندس نادعلی رمضانپور مهندس نورالدین قاسم زاده انتشارات فناوری نوین
 4. روسازی راه   تالیف مهندس نیما ابراهیمی انتشارات سری عمران
 5. زیرسازی و روسازی مهندس علی اکبر حیدری -انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها
 6. زیرسازی و روسازی راه در آزمون کارشناس رسمی دادگستری مهندس مهدی آذرکیش میثم ولی محمدی محمدعلی زین الدینی  - انتشارات روبون
 7. فهرست بهای راه و باند و فرودگاه سال 1402   سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها
 8. نشریه شماره  234 - آئین نامه روسازی آسفالتی راه های  ایران سازمان برنامه و بودجه
 9. نشریه شماره  415 - آئین نامه طرح هندسی راه های ایران سازمان برنامه و بودجه

فایل پیوست اول طرح درس روسازی راه.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس روسازی راه .pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزشیابی درس روسازی راه.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

 

توضیحات

سیلابس در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان پروژه راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه : 20-18.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - اتاق 107
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 9. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 10. نشریه شماره  234 - آئین نامه روسازی آسفالتی راه های  ایران سازمان برنامه و بودجه
 11. نشریه شماره  415 - آئین نامه طرح هندسی راه های ایران سازمان برنامه و بودجه
 12. فهرست بهای راه و باند سال 1402 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 13. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 14. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.

 

فایل پیوست اول طرح درس پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سرفصل پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست سوم شیوه ارزشیابی درس پروژه راه.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

 

توضیحات

سیلابس در فایل پیوست دوم آورده شده است.

بارم بندی در پیوست سوم آورده شده است.

عنوان مکانیک خاک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 16.30-15 و دوشنبه: 15-13.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس 107
منابع

فهرست منابع:

 1. مکانیک خاک دکتر امیرمحمد طباطبایی دکتر کامبیز بهنیا انتشارات دانشگاه تهران
 2. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3.  اصول مهندسی ژئوتکنیک مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 4. مکانیک خاک دکتر حسن رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران
 1. مکانیک خاک مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک  ترجمه دکتر حسین صالح زاده -  انتشارات پژوهشی تراب
 1. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. Das,b.m.,2021.”Advanced Soil Mechanics’,Mc Graw Hill.
 2. ATKINSON,J.,2022.”An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations”.Mc Graw Hill.
 3. Holtz,R.D.& Kovacs W.D.,2020.”An Introduction to Geotechnical Engineering”,Prentice hall,Inc.
 4.  Mitchell,J.K.2019.”Fundamentals of Soil Behaviour”2nd Edition,John Wiley &Sons.
 5.  Lamb,T.W. & Withman,R.V.,2015,”Soll Mechanics”, John Wiley &Sons.
 6. "Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures", James Warner
 7. Bardet,J.P.,2012.”Experimental Soil Mechanics”, Prentice Hall.
 8. Paper published in ISI Journals.

 

فایل پیوست اول طرح درس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
طرح درس

 فایل Pdf  طرح درس در پیوست اول بارگزاری شده است

توضیحات

اهداف یادگیری:

آشنایی و تسلط کامل  با مبانی و مفاهیم  کاربردی مکانیک خاک و عملکرد مکانیکی و دینامیکی خاک به عنوان المان باربر مجاور و زیر پی

عنوان دینامیک خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه : 18-16.30 و دوشنبه : 9.15-7.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3- کلاس 107
منابع

 1. دینامیک خاک دکتر سیر مجدالدین میرمحمد حسینی –– پژوهشگاه بین المللی زلزله  شناسی و مهندسی زلزله

 1. دینامیک خاک دکتر محمد حسین بازیار   مهندس زینب قناد - انتشارات دانشگاه علم و صنعت

 1.  اصول دینامیک خاک ( ویرایش سوم) دکتر آرش نیری دکتر سید حمید لاجوردی انتشارات تهران- علم و ادب

 1. Braja M.Das,G.V. Ramana,2022.”Principles of Soil Dynamics”,Earthquake.blog.ir.

 1. Paper published in ISI Journals.
فایل پیوست اول طرح درس دینامیک خاک.pdf
طرح درس

 فایل Pdf  طرح درس در پیوست اول بارگزاری شده است.

توضیحات

 

اهداف یادگیری:

آشنایی و تسلط کامل  با مبانی و مفاهیم  کاربردی سد خاکی با مقایسه مزایا و معایب آن با سایر سدها و نکات کلی اجرایی و مبانی طراحی آن

 

عنوان سدهای خاکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه:12.15-10.45 و دوشنبه: 12.15-10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس 107
منابع

فهرست منابع:

 1. سدهای خاکی   تالیف دکتر حسن رحیمی انتشارات دانشگاه تهران
 2. طراحی و ساخت سدهای مخزنی ( جلد دوم) سدهای خاکی و سنگریزه ای دکتر ابوالفضل شمسائی   انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
 3.  اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی دکتر محمود وفائیان انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
 4. مهندسی سدهای خاکی دکتر سعید خرقانی، مهندس ناصر فخاری انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 5. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. A.J.Aisenbrey &al , 2023.”Design of Small Canal Structures”,Denver Colorado.
 2. 2022.”Design of Small Canal Dams”.Bureau of Reclamation of the U.S.A.
 3. Paper published in ISI Journals.

فایل پیوست اول طرح درس سدهای خاکی.pdf
طرح درس

فایل Pdf در پیوست اول بارگزاری شده است.

توضیحات

اهداف یادگیری:

آشنایی و تسلط کامل  با مبانی و مفاهیم  کاربردی سد خاکی با مقایسه مزایا و معایب آن با سایر سدها و نکات کلی اجرایی و مبانی طراحی آن

عنوان راه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه : 18.15-16.30
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس 252
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1402 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.

 

فایل پیوست اول طرح درس راهسازی.pdf
طرح درس

طرح درس راهسازی در پیوست اول بارگزاری شده است.

توضیحات

اهداف یادگیری:

آشنایی با مبانی و اصول راه سازی و کاربرد آنها در طراحی و اجرای زیرسازی راه ها

عنوان پروژه راهسازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 13.30-12.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس 107
منابع

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1402 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.

 

فایل پیوست اول طرح درس پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سرفصل پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست سوم صد نکته پروژه راهسازی.pdf
طرح درس

فیل Pdf طرح درس پروژه راهسازی  در پیوست اول بارگزاری شده است.

توضیحات

ساعت برگزاری کلاس در شروع ترم با دانشجویان هماهنگ خواهد شد.

عنوان مهندسی پی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه 12.15-10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس 252
منابع

 1. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 2.  اصول مهندسی ژئوتکنیک ( جلد دوم)   مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 3. اصول طراحی پی   دکتر سید ناصر مقدس تفرشی انتشارات دانشگاه خواجه نصیر
 1. مهندسی پی دکتر محمد علی روشن ضمیر انتشارات دانش پژوهان برین
 2. مهندسی پی مهندس سید مهدی رادقی مهرجو انتشارات فدک ایستاتیس - ن
 1. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. Bowels ,2022.” Foundation Analysis and Design” fifth-edition-part1-of-2’,Mc Graw Hill.
فایل پیوست اول طرح درس مهندسی پی.pdf
طرح درس

فایل Pdf  مهندسی پی در پیوست اول بارگزاری شده است.

توضیحات

اهداف یادگیری:

آشنایی و تسلط کامل  با مبانی و مفاهیم  کاربردی طراحی ژئوتکنیکی و سازه ای  استاتیکی انواع پی ها

عنوان پروژه راهسازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه:
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1401 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.
فایل پیوست اول طرح درس پروژه راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس پروژه راه.pdf
فایل پیوست سوم نکات پروژه راه.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس پروژه راهسازی :

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
 2. مراجعات مرحله ای = 7 نمره
 3.  تنظیم گزارش فنی و مهندسی کتبی = 5 نمره
 4. دفاع شفاهی با حضور کلیه اعضاء گروه در زمان اعلام شده = 5 نمره
عنوان تکنولوژی بتن
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری شنبه : 12.30 - 10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره 203
منابع

فهرست منابع:

 1. تکنولوژی بتن   ترجمه دکترعلی اکبر رمضانیانپور دکتر محمد رضا شاه نظری انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 2. تکنولوژی بتن ( مصالح ، خواص، اجرا) - دکترعلی اکبر رمضانیانپور مهندس منصور پیدایش انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3. تکنولوژی بتن   ترجمه مهندس نگین اعرابی دکتر علی اکبر رمضانیانپور انتشاراتنگارنده دانش
 4. تکنولوژی و طرح اختلاط  بتن   دکتر داود مستوفی نژاد انتشارات ارکان
 5. آئین نامه بتن (آبا) انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 6. مبحث نهم مقررات ملی ساختمان - طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 7. طراحی و محاسبه سازه های مسلح دکتر علیرضا رهایی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 8. طراحی سازه های بتن مسلح ( بر مبنای آئین نامه بتن ایران)  مهندس شاهپور طاحونی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فایل پیوست اول طرح درس تکنولوژی بتن.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس تکنولوژی بتن.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس تکنولوژی بتن.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس تکنولوژی بتن:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
عنوان اجزاء محدود
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 10.45- 9.15 و دوشنبه 10.45 - 9.15
مکان برگزاری 206 - 3 154 - 3
منابع

فهرست منابع:

 1. روش اجزاء محدود در دینامیک سازه ها –  تالیف شادروان امیرالدین صدرنژاد انتشارات دانشگاه شهید رجایی
 2. مقدمه ای بر اجزاء محدود    ترجمه  مهندس شاپور طاحونی انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3. روش های اجزای محدود ( جلد اول) ترجمه و تدوین دکتر ساسان محاسب دکتر آرش نیری انتشارات ماه نویسان
 4. اجزاء محدود برای تحلیل سازه ها   ترجمه  مهندس شاپور طاحونی انتشارات علم و ادب
 5. مقدمه ای بر روش اجزاء محدود  ترجمه دکتر ناصر سلطانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. روش اجزای محدود ترجمه دکتر محمد شیشه ساز انتشارات دانشگاه شهید چمران

 7 - "ntroduction To The Finite Element Method:Theory, Programming, And Applications ",  Thompson, 2023.

8-"  Finite Element Method Element Solutions”,Yongto Lyu, Springer Link,2022.

9-"  Finite Element Procedures”,Klaus -Jurgen Bathe.

فایل پیوست اول طرح درس اجزاء محدود.pdf
فایل پیوست دوم سرفصل اجزاء محدود.pdf
فایل پیوست سوم طرح درس اجزاء محدود.pdf
طرح درس

طرح درس در پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس اجزاء محدود:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 6 نمره
 3. پروژه درسی = 3 نمره
 4. ترجمه مقاله = 1/5 نمره
 5. ارزیابی کلاسی

          1-5)   تمرین کلاسی = 3 نمره

           2-5)  آزمون کلاسی = 1/5 نمره

 1. حضور و غیاب = تاثیر مثبت
عنوان مکانیک محیط های پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه 15- 13.30 و دوشنبه 9.15 - 7.45
مکان برگزاری 551 - 2 210 - 3
منابع

فهرست منابع:

 1. مکانیک محیط های پیوسته   ترجمه دکترفرزین کلانتری انتشارات دانشگاه گیلان
 2. تکنولوژی بتن   ترجمه مهندس نگین اعرابی دکتر محمد رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران

3- “Continuum Mechanics for Engineers", G.ThomasMase & aI.

Introduction to Continuum Mechanics”,W.Michael Lai & al4-"

 

فایل پیوست اول سرفصل مکانیک محیط های پیوسته.pdf
فایل پیوست دوم طرح درس مکانیک محیط های پیوسته.pdf
فایل پیوست سوم طرح درس مکانیک محیط های پیوسته.pdf
طرح درس

.طرح درس در پیوست اول آورده شده است

توضیحات

بارم بندی درس مکانیک محیط های پیوسته:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 6 نمره
 3. ترجمه مقاله = 2 نمره
 4. ارزیابی کلاسی

          1-4)   تمرین کلاسی = 3 نمره

           2-4)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = تاثیر مثبت
عنوان روسازی راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری دوشنبه 12.30 - 10.45
مکان برگزاری 210 - 3
منابع

 

فهرست منابع:

 1. روسازی راه  تالیف  امیر محمد طباطبایی انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
 2. روسازی راه    تالیف دکتر محمد رضا کی منش ، مهندس فاضل فصیحی انتشارات نوآور
 3. روسازی راه   تالیف مهندس نادعلی رمضانپور مهندس نورالدین قاسم زاده انتشارات فناوری نوین
 4. روسازی راه   تالیف مهندس نیما ابراهیمی انتشارات سری عمران
 5. فهرست بهای راه و باند و فرودگاه سازمان برنامه و بودجه دفتر امور فنی و تدوین معیارها  
 6. راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب نشریه 366 وزارت راه و شهرسازی
 7.  آئین نامه روسازی آسفالتی راه ها نشریه 324 دفتر امور فنی و تدوین معیارها سازمان برنامه و بودجه
فایل پیوست اول طرح درس روسازی راه.pdf
فایل پیوست دوم طرح درس روسازی راه.pdf
فایل پیوست سوم طرح درس روسازی راه.pdf
طرح درس

طرح درس در پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس روسازی راه:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
عنوان اصول مهندسی سد
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه 9.15 - 7.45
مکان برگزاری 303 - 3
منابع

فهرست منابع:

 1. سدهای خاکی  تالیف  دکتر حسن رحیمی انتشارات دانشگاه تهران
 2. طراحی و ساخت سدهای مخزنی    تالیف دکتر ابوالفضل شمسائی انتشارات دانشگاه شریف
 3. اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی   تالیف دکتر محمود وفائیان دانشگاه صنعتی اصفهان
 4. مهندسی سدهای خاکی   تالیف دکتر سعید خرقانی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 5. اصول مهندسی سدها ترجمه  مهندس محمد رضا منصوری طهرانی ، مهندس الهام کاویانی انتشارات امیر فدک
 6. اصول مهندسی سدسازی ترجمه مهندس ایمان الیاسیان  
فایل پیوست اول طرح درس اصول مهندسی سد.pdf
فایل پیوست دوم طرح درس اصول مهندسی سد.pdf
فایل پیوست سوم طرح درس اصول مهندسی سد.pdf
طرح درس

طرح درس در پیوست اول آورده شده است.

توضیحات

بارم بندی درس اصول مهندسی سد:

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
عنوان راه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
زمان برگزاری یکشنبه : 15 - 13.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 2. طرح هندسی راه مهندس گرشاسب نریمانی انتشارات دانشگاه تهران
 3. طرح هندسی راه دکتر محمد رضا زریونی انتشارات دهخدا
 4. راهسازی دکتر سعید منجم نشر انگیزه
 5. راهسازی دکتر مهیار عربانی انتشارات دانشگاه گیلان
 6. راهسازی ، طرح هندسی و اجرای آ ن مهندس منوچهر احتشامی انتشارات دانشگاه تهران
 7. اصولی برای طرح هندسی راه های برون شهری   دکتر جلیل شاهی انتشارات دانشگاه علم و صنعت
 8. طرح هندسی راه دکتر حمید بهبهانی مرکز نشر
 9. طرح هندسی راه دکتر رابین تی آندروود ترجمه دکتر جلیل شاهی ، مهندس مجید اقبالی نشر دانشگاهی
 10. آئین نامه طرح هندسی راه ها نشریه 161 انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 11. فهرست بهای راه و باند سال 1401 دفتر امور فنی و تدوین معیارها انتشارات سازمان برنامه و بودجه
 12. AASHTO : American Association of State Highways & Transportation Officials.
 13. A Policy on Geometric Design of Highways & Streets.

 

فایل پیوست اول طرح درس راهسازی.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس درس راه سازی.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس راه سازی.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

توضیحات

بارم بندی درس راه سازی :

 1. آزمون نیم ترم = 6 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 5 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 3 نمره

 1. حضور و غیاب = 3 نمره
عنوان مکانیک خاک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 10.45- 9.15 و دوشنبه: 12.15- 10.45
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع

فهرست منابع:

 1. مکانیک خاک دکتر امیرمحمد طباطبایی دکتر کامبیز بهنیا انتشارات دانشگاه تهران
 2. اصول مهندسی پی دکتر علیرضا رهایی   انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 3.  اصول مهندسی ژئوتکنیک مهندس شاهپور طاحونی انتشارات پارس آئین
 4. مکانیک خاک دکتر حسن رحیمیان انتشارات دانشگاه تهران
 1. مکانیک خاک مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک  ترجمه دکتر حسین صالح زاده -  انتشارات پژوهشی تراب
 1. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

 1. Das,b.m.,2021.”Advanced Soil Mechanics’,Mc Graw Hill.
 2. ATKINSON,J.,2022.”An Introduction to the Mechanics of Soils and Foundations”.Mc Graw Hill.
 3. Holtz,R.D.& Kovacs W.D.,2020.”An Introduction to Geotechnical Engineering”,Prentice hall,Inc.
 4. Mitchell,J.K.2019.”Fundamentals of Soil Behaviour”2nd Edition,John Wiley &Sons.
 5. Lamb,T.W. & Withman,R.V.,2015,”Soll Mechanics”, John Wiley &Sons.
 6. ‘Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures’, James Warner
 7. Bardet,J.P.,2012.”Experimental Soil Mechanics”, Prentice Hall.

فایل پیوست اول طرح درس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس مکانیک خاک پیشرفته.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

توضیحات

ارزشیابی درس مکانیک خاک پیشرفته

1- مشارکت در بحث های کلاسی : 3 نمره از 20

2- تمرین های کلاسی : 3 نمره از 20

3- آزمون کلاسی : 3 نمره از 20

4- ترجمه یک مقاله به روز ( 2020 یا  2021 ) مرتبط با درس تا قبل  از شروع آزمون های پایان  ترم = 2 نمره از 20

5- آزمون نیم ترم = هفتمین هفته تشکیل ترم = 4 نمره از 20

6- آزمون پایان ترم + در موعد مقرر = 5 نمره از 20

7- حضور و غیاب کلاس : تاثیر مثبت

عنوان بهسازی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
زمان برگزاری یکشنبه: 12.15- 10.45 و دوشنبه: 10.45- 9.15
مکان برگزاری ساختمان شماره 3 - کلاس شماره
منابع
 1. بهسازی خاک دکتر محمد رضا عطرچیان
 2. روش های بهسازی خاک ( طراحی و اجراء) دکتر حمید علی الهی مهندس شایان محجوبی انتشارات جهاد دانشگاهی
 3. مبانی بهسازی خاک – دکتر علی قنبری مهندس محمد عماد محمودی مهربرای
 4. مجموعه روش های بهسازی خاک راهنمای جامع طراحی و اجرای مهار و دیوارهای مهارکوبی ترجمه مجید محققی غلامرضا نیازی- بهزاد همایونی
 5. بهسازی و اصلاح خاک امید رضا بهادری نیا هانیه حجازی فر
 6. بهسازی خاک با نگرشی بویژه به سدهای خاکی احسان مهدوی صفت جواد غفاری محسن کرباسچی نوید گنجیان سعید محمد
 7. بهسازی خاک حامد نیروند سعید نیکخواه نسب
 8. شناسایی خاک های مسئله دار و روش های بهسازی خاک دکتر فریدون خسروی دکتر علی اصغر فیروزی مهندس علیرضا حسینی
 9. مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ژئوتکنیک و مهندسی پی - دفتر امور مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی
 10. ‘GROUND IMPROVEMENT’-moseley.
 11. ‘ENG OF SOIL TREATMRNT’-Bell.
 12. ‘Geosynthetic Design and Construction Guidelines, Participant Notebook-Publication no’. FHWA-HI-95-038-April-1998
 13. ‘Ground Improvement Case Histories (Vol 3)’- B.Indraratna & J.Chu – Elsevier
 14. ‘Peter G Nicholson-Soil improvement and ground modification methods’-Butterworth-Heinemann, , Elsevier Inc (2015)
 15. ‘Practical Handbook of Grouting Soil, Rock, and Structures’, James Warner
 16. ‘Ground Improvement Technical Summaries’-1
 17. ‘Ground Improvement Technical Summaries-2’

 

فایل پیوست اول طرح درس بهسازی خاک.pdf
فایل پیوست دوم سیلابس بهسازی خاک.pdf
فایل پیوست سوم بارم بندی درس بهسازی خاک.pdf
طرح درس

طرح درس در فایل پیوست اول آورده شده است

 

توضیحات

بارم بندی درس بهسازی خاک:

 1. آزمون نیم ترم = 3 نمره
 2. آزمون پایان ترم = 3 نمره
 3. ارزیابی کلاسی

          1-3)   شرکت در بحث های کلاسی = 3 نمره

           2-3)  آزمون کلاسی = 4 نمره

 1. سمینار  ( ارائه شفاهی در کلاس) = 2 نمره
 2. پروژه  = 3 نمره
 3. ترجمه مقاله مرتبط با درس از 2021 یا 2020  = 2 نمره
 4. حضور و غیاب = تاثیر مثبت