برنامه درسی

لیست برنامه های درسی

عنوان ژئوتکنیک دریایی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان اندرکنش خاک و سازه
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان بهسازی خاک
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان سدهای خاکی
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان مکانیک خاک پیشرفته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان روسازی راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان پروژه راه
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان راه سازی
مقطع تحصیلی کارشناسی
مکان برگزاری دانشگاه تفرش
عنوان مکانیک محیط های پیوسته
مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
مکان برگزاری دانشگاه تفرش