تحلیل پایداری چاه نفت واقع در سازند Bakken ایالت داکوتای شمالی در شرایط ایزوتروپ و آنیزوتروپ

نویسندگانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - مهدی استاد حسن
همایشاولین کنفرانس بین المللی نفت،گاز، پتروشیمی و نیروگاهی
تاریخ برگزاری همایش۲۶ تیر ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتهران - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

درک مناسبی از مقاوت توده سنگ، فشار منفذی، و تنش های موجود در سیستم در انجام حفاری چاه نفت امری ضروری محسوب می شود. وضعیت متفاوت ژئومکانیکی سازندهای مورد مطالعه، شرایط مختلفی از نحوه توزیع تنش در سیستم را ایجاد می کند. در برخی موارد وجود لایه های ناهمسانگرد (انیزوتروپ) در سازند شرایط مطالعه را منحصر به فرد کرده و لزوم مطالعه جداگانه در خصوص آن را ایجاد می کند. از جمله سازندهای مشهور که داری شرایط منحصر به فرد ژئومکانیکی است می توان به سازند Bakken در حوزه Williston در ایالت داکوتای شمالی اشاره کرد. این سازند که وضعیت غیر متعارفی دارد از سه لایه جداگانه تشکیل شده و دارای درزه های بسیار در لایه های مختلف است. در این تحقیق مطالعات عددی مختلف جهت بررسی پایداری چاه نفت عبوری از این سازند انجام شده است. نتایج نشان می دهد لایه های فوقانی و تحتانی این سازند به صورت مکانیکی دارای انیزوتروپی بوده در حالی که لایه میانی سازند ایزوتروپ می باشد. همچنین تفاوت قابل ملاحظه ای در وضعیت گسیختگی برشی در حالت انیزوتروپ لایه های فوقانی و تحتانی با وضعیت گسیختگی برشی در لایه ایزوتروپ میانی مشاهده می شود.

کلید واژه ها: پایداری چاه، سازند Bakken، انیزوتروپی و ایزوتروپی، مدلسازی عددی