بررسی ستون کوتاه بتنی ناشی از دیوار پرکننده با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی

نویسندگانمحمد رضا تابش پور - افسانه السادات موسوی - حمید رضا صبا
همایشششمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۶-۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشسمنان - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی از آسیب های جدی وارده به ستونها پدیده ستون کوتاه است که در مراحل تحلیل و طراحی درنظر گرفته نمی شوند و بنابراین تسلیحات و محصور شدگی آن ها به مقدار کافی نخواهد بود که منجر به شکست ترد برشی می گردد مساله ی اصلی در این مقاله مدلسازی یک قاب بتنی به همراه دیوار پرکننده آجری دارای بازشو با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی SAP2000 می باشد که برای مدلسازی ساده دیوار از ایده میله معادل استفاده شده است با توجه به مشاهدات زلزله های گذشته این روش راه حل مناسبی به منظور درنظر گرفتن اثرات ستون کوتاه در محاسبات لرزه ای برای مهندسان فراهم می کند.

کلید واژه ها: دیوار پرکننده آجری، ستون کوتاه، شکست برشی، جابجایی نسبی، تحلیل غیرخطی