بهینه سازی دیوارهای میخکوبی شده با استفاده از تحلیل عددی

نویسندگانحمید رضا صبا - سیاوش ضمیران
همایشسومین همایش ملی عمران شهری
تاریخ برگزاری همایش۴و ۵ آبان ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشسنندج - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی از مسائل مهم مهندسی عمران در مناطق شهری پایدارسازی جداره های قائم و شیبدار خاکی است یکی از تکنیکهای به نسبت جدید که روز به روز درمحیطهای شهری داخل و خارج کشور رواج پیدا می کند تکنیک میخکوبی یا نیلینگ است دراین تکنیک جدارهای خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداری با استفاده از شبکه ای از میلگردهای فولادی که تا عمق مشخصی درخاک فرورفته و در پوششی ازدوغاب سیمان قرار دارد پایدار می شود هدف اصلی این تحقیق برآورد میزان عملکرد و ضرایب اطمینان حاصله از پایداری به روش میخکوبی می باشد دراین تحقیق پروژه پایدارسازی دیواره گودسرای محله توحید تهران با استفاده از تکنیک میخکوبی درنرم افزار FLAC2D مدل شده است. جهت اطمینان از عملکرد صحیح مدلسازی توسطن رم افزار از نتایج مطالعات آزمایشگاهی استفاده شده است و در نهایت رفتار و عملکرد دیواره میخکوبی شده موردب ررسی قرارگرفته است. نتایج حاصله نشان میدهد که ضرایب اطمینان حاصله از دیوارهای میخکوبی شده با افزیاش شیب میخ ها کاهش می یابد و بهترین ضریب اطمینان وقتی حاصل می شود که شیب میخ ها صفر درجه باشند.

کلید واژه ها: گودبرداری، دیوارهای میخکوبی شده ، بهینه سازی، ضریب اطمینان، نرم افزار FLAC