بررسی جابجایی افقی و قائم نسبت به زمان در تحلیل لرزه ایی سدهای خاکی

نویسندگانعلیرضا صمیمی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش منطقه ای مهندسی عمران و بحران آب و انرژی
تاریخ برگزاری همایشاردیبهشت ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمشکین شهر - ایران
ارائه به نام دانشگاهآزاد اراک - صنعتی امیرکبیر - پیام نور اراک
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله