بررسی رفتار سه بعدی بارگذاری بر روی دیوارهای میخکوبی شد۰

نویسندگانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
همایشاولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
تاریخ برگزاری همایشاسفند ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشزیباکنار - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه صنعتی ارا
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

 

یکی از چالش اصلی مهندسی ژئوتکنیک پایدارسازی ایمن و مطمئن گودبرداری های انجام شده در پروژه های ژئوتکنیکی است. از تکنیک های نسبتا جدید و محبوب جهت پایدارسازی گودبرداری ها که در سال های اخیر در کشورهای خارجی و همچنین در داخل ایران رواج پیدا کرده تکنیک میخکوبی در خاک یا نیلینگ است. در این تکنیک، جدارهای خاکی ناپایدار ناشی از گودبرداری با استفاده از شبکه ای از میلگردهایفولادی که تا عمق مشخصی در خاک فرو رفته و در پوششی از دوغاب سیمان قرار دارد، پایدار می شود. با توجه به پارامترهای مختلف و گوناگونی که بر عملکرد دیوارهای میخکوبی شده تاثیر می گذارد، بررسی و مطالعه رفتاری دیوارهای میخکوبی شده دارای پیچیدگی گسترده ای می باشد. دراغلب مطالعات محققان ملزم به درنظرگیری برخی ساده سازی ها برای مدل های مورد مطالعه خود شده اند. یکی از فرض های ساده سازی که در اکثر مطالعات در نظر گرفته شده بررسی رفتار دیوارهای میخکوبی شده در مدل های دوبعدی می باشد. این در حالی است که عملکرد دیوارهای میخکوبی در واقع به شدت تحت تاثیر شکل سه بعدی گودبرداری های انجام شده و همچنین نحوه قرارگیری هندسی بار سربار که خود مسئله ای سه بعدی است می باشد. در این تحقیق سعی شده است عملکرد تکنیک میخکوبی در گودبرداری های منشوری مورد بررسی قرار گرفته و رفتار مقاومتی یک گود میخکوبی شده با استفاده از نرم افزارFLAC3D مطالعه شود. برای مدلسازی خاک محیط، از مدل رفتاری موهر-کولمب و جهت مدلسازی میخ و دوغاب در خاک از المان سازه ای کابل در نرم افزار FLAC3D استفاده شده که عملکرد اندرکنشی خاک- دوغاب و میخ را به خوبی مدلسازی می نماید. از جمله موارد مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرید مطالعه میزان تغییر شکل دیواره بر حسب عمق دیواره و نیز میزان نیروی محوری بسیج شده در میخ ها می باشد. همچنین برآورد عملکرد دیوارهای میخکوبی شده تحت اثر شکل هندسی سربارموجود در بالادست گود از اهداف مهم این تحقیق است. جهت اطمینان از مدلسازی انجام شده در نرم افزار و نیز نتایج اکتساب شده پیش از شروع مدلسازی مورد نظر، یک مدل آزمایشگاهی میخکوبی کهپیش از این توسط جون و همکاران در انستیتو تکنولوژی ساختمان دوو مورد مطالعه قرار گرفته، مدلسازی شده و نتایج به دست آمده از مطالعه عددی در نرم افزار با نتایج آزمایشگاهی جون و همکاران مقایسه می شود تا از صحت روند مدلسازی اطمینان حاصل گردد

کلید واژه ها: دیوارهای میخکوبی شده، گودبرداری، روش تفاضل محدود، مدلسازی سه بعدی