بررسی اثر تعداد زهکش بر میزان تغییرات فشار آب حفره ای اضافی در سدهای خاکی با استفاده از نرم افزار Plaxis

نویسندگانابوالفضل اسدی - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ برگزاری همایش۱۲-۱۳ آذر ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

وجود آب زیر زمینی در ساختگاه اثرات قابل توجهی بر ظرفیت باربری خاک دارد. این اثرات می تواند در حالت دینامیکی متفاوت باشد و با توجه به بروز حالات بحرانی در هنگام اعمال بار دینامیکی باعث افزایش اضافه فشار حفره ی منفی (روبه بالا) در خاک های ریزدانه می گردد، این افزایش باعث کاهش ظرفیت باربری خاک و روانگرایی می گردد. در این مقاله یک خاکریز غیر همگن با هسته رسی قائم به ارتفاع 10 متر در چهار حالت مختلف زهکشی بصورت هارمونیک با استفاده از نرم افزار plaxis مورد مطالعه قرار گرفته است. افزایش تعداد زهکش ها باعث کاهش فشار آب حفره ی اضافی تا 25 درصد و کاهش مقدار گرادیان هیدرولیکی در بدنه خاکریز می شود.

کلید واژه ها: فشار آب حفره ای - هارمونیک - نقاط پلاستیک - زهکشی - سدهای خاکی - گرادیان هیدرولیکی -