رفتار دینامیکی دیوارهای میخ کوبی شده با در نظر گرفتن اثر ساختگاه

نویسندگانمهناز ترشابی - حمیدرضاصبا
همایشاولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
تاریخ برگزاری همایش۱۲-۱۳ آذر ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

با توجه به گسترش استفاده از دیوارهای میخکوبی شده خصوصا در مناطق شهری و همچنین لرزه خیز بودن کشور ایران، در این مقاله، رفتار دینامیکی این نوع دیوار با در نظر گرفتن شرایط لرزه ای کشور مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور شتابنگاشتها بصورت بار هیستریک و بر اساس سه تیپ ساختگاه با خطر نسبی متوسط، زیاد و خیلی زیاد، تعریف شده توسط آیین نامه 2800 ایران، به دیوار وارد شده است. دیوارها با ارتفاع 4/5 و 9 متر و نسبت طول میخ به ارتفاع 0/6، 0/8، 1 در نظر گرفته شده است با این هدف که دامنه وسیعی از شرایط اجرایی و ساختگاهی پوشش داده شود. نتایج تحلیلهای تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار FLAC 2D نشان میدهد که جابحایی دیواره با مقدار CAV زلزله نسبت مستقیم و با نسبت طول میخ به ارتفاع نسبت عکس دارد. با لحاظ این دو پارامتر در نتایج جابجایی دیوار 9 متری مشاهده میشود که مقادیر جابجایی برای زلزله ها با شتاب بیشینه متفاوت یکسان میباشد درحالیکه برای دیوار 4/5 متری، نتایج جابجایی کاملا به مقدار شتاب بیشینه وابسته است.

کلید واژه ها: دیوار میخکوبی شده، رفتار لرزه ای، روش تفاضل محدود، بار هیستریک