مطالعه مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی

نویسندگانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس ملی عمران و توسعه
تاریخ برگزاری همایشبهمن ۱۳۹۰
محل برگزاری همایشزیباکنار - ایران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

 

روانگرایی معمولاً در خاک های ماسه ای سست و اشباع رخ می دهد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی مناطق روانگرا شده در سدهای خاکی بر اثروجود لایه ی غیر متراکم و اشباع (لایه با پتانسیل روانگرایی) در پی سدهای خاکی ، در هنگام وقوع زلزله می باشد. در این تحقیق یک سد خاکیغیرهمگن بر روی یک پی قرار گرفت که این پی دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود.آنالیزها با استفاده از نرم افزارQUAKE/W انجام شد که از قابلیت های ویژه این برنامه امکان نمایش نواحی روانگرا شده است.در این مطالعه مشخص شد که با پایین رفتن عمق قرارگیری لایه با پتانسیل روانگرایی در پی،وسعت مناطق روانگرا شده در نواحی اطراف پنجه ها کاهش پیدا کرده و این مناطق بخصوص در پایین دست به سمت زمین هایآزاد طرفین پنجه ها حرکت می کنند.همچنین با افزایش عمق لایه با پتانسیل روانگرایی در پی مشاهده شد که مناطق روانگرا شده در زیر و اطرافهسته پایین و پایین تر رفته و در نهایت در این مناطق روانگرایی رخ نمی دهد

کلید واژه ها: سدخاکی ، زلزله ، پی غیرمتراکم،روانگرایی