بررسی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت ها

نویسندگانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب
تاریخ برگزاری همایش۲۵-۲۷ May ۲۰۱۱
محل برگزاری همایشگیلان - وزارت نیرو
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

برای شناسایی تاثیرات فرکانس و طول تزریق بر رفتار راک بولت ها در حالت ازاد وتزیق آزمایشاتی انجام می شودکه در این ازمایشات از فرکانس ماورا در محدوده 25 تا 100 کیلوهرتز استفاده می شود.تاثیرات فرکانس موج و طول تزریق در گروههای سرعت و میرایی امواج ماورا صوت ارزیابی می شود.نتایج ازمایش به روشنی اشاره دارد که میرایی در حالت بولتهای ازاد تحت تاثیر طول بولت و فرکانس قرار ندارد و در بولتهای تزریق،با افزایش فرکانس وطول،میرایی و سرعت در حال افزایش قرار گرفته است.این ازمایش توسط دو منبع بدست می اید بطوریکه مقدار ثابت برای یک نوع معین و مشخص و دیگری بادر نظر گرفتن پراگندگی و انتشار انرژی کاهش یافته که با تنوع فرکانس و طول بولت همراه می باشد

کلید واژه ها: راک بولت.فرکانس.میرایی.گروه سرعت