بررسی شکل هندسی گودبرداری در پایداری دیوارهای میخکوبی شده تحت سربار متغیر

نویسندگانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
همایشاولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۴ خرداد ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشرودبار - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی اراک
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله

از جمله چالش های عمده در پایداری دیوارهای میخکوبی شده نحوه عملکرد دیواره در مقابل سربارهای اعمالی در
بالادست دیواره می باشد. این مهم به خصوص در مناطق شهری که در مجاورت گودبرداری ها، ساختمان های
چندین طبقه با میزان سربار زیاد حضور دارند اهمیت بیشتری می یابد. در این تحقیق سعی شده است وضعیت
پایداری دیوارهای میخکوبی شده در مقادیر سربار متغیر در بالادست دیواره مورد بررسی قرار گیرد. جهت انجام
تحقیق از مطالعات عددی به روش تفاضل محدود استفاده شده است. محاسبات تفاضل محدود با استفاده از
نرم افزار FLAC3D انجام گرفته است. جهت اطمینان از صحت عملکرد مدل، روند مدلسازی در FLAC3D با
آزمایش های آزمایشگاهی انجام گرفته در موسسه تحقیقاتی دوو در کره جنوبی مورد مقایسه قرار گرفته است.
واژگان کلیدی: نیلینگ، روش تفاضل محدود، مدلسازی سه بعدی، نرم افزار FLAC3D

کلید واژه ها: نیلینگ، روش تفاضل محدود، مدلسازی سه بعدی، نرم افزار Flac