ارزیابی رفتار حائلهای میخکوبی شده با توجه به تغییرات تراز آب زیرزمینی و شرایط زهکشی

نویسندگانسیاوش ضمیران - حمید رضا صبا - فریدون قدیمی
همایشسومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
تاریخ برگزاری همایش۲۴ خرداد ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشکرج - موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعت امیرکبیر - دانشگاه صنعتی اراک
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

از جمله عوامل موثر برپایداری گودها تغییرات تراز آب زیرزمینی نسبت به ارتفاع گود می باشد نصب زهکش های مناسب درپوشش دیوارهای میخکوبی شده میتوانددرپایداری گودتاثیرمثبتی داشته باشد با اینحال وجود نواحی اشباع درپشت دیواره میخکوبی می تواند عملکرد منفی برروی دیواره گذاشته و رفتار مقاومتی و تغییر شکلی آن را با تغییرهای زیادی روبرو سازد هدف ازاین تحقیق براورد رفتار مقاومتی و تغییرشکلی حایلهای میخکوبی شده با توجه به ترازهای متفاوت آب زیرزمینی درپشت دیواره می باشد تحقیق با استفاده از مطالعات عددی درنرم افزار تفاضل محدود flac انجام می شود بدین منظور مدل عددی ساخته شده درنرم افزار درترازهای آب زیرزمینی مختلف قرار گرفته و پس از زهکشی مناسب رفتار مقاومتی و تغییرشکلی دیواره مورد بررسی قرارمیگیردنتایج نشان میدهده باتغییرتراز آب زیرزمینی درپشت دیواره میخکوبی با شرط زهکشی مناسب تغییرشکل دیواره درحدود 80 درصد متغیر می باشد درحالیکه بیشترین نیروی محوری بسیج شده درمیخ ها تغییرات 5 درصدی را تجربه می کند .

کلید واژه ها: میخکوبی، آب زیرزمینی، زهکشی، پایداری گود، FLAC