بررسی اندرکنش مهار و خاک در پایدارسازی جداره تونل ها با استفاده از مطالعات عددی

نویسندگانهادی قجاوند -حمید رضا صبا - سیاوش ضمیران
همایشسومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
تاریخ برگزاری همایش۲۶-۲۷ مهر۱۳۹۱
محل برگزاری همایشکرمان - جهاد دانشگاهی استان کرمان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

طراحی منطقی فضاهای زیرزمینی پایدار شده با استفاده از مهارها نیازمند بررسی جامع مهار بر پایداری جدار تونل می باشد. در این تحقیق تحلیل عددی با روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار FLAC انجام شده تا از طریق آن بتوان اثر مهارها بر پایداری تونل را بررسی کرد. نتایج بر اساس مدل رفتاری الاستوپلاستیک (موهر-کولمب) معرفی شده است. در مطالعات انجام شده رفتار تونل با حضور و بدون حضور مهارها با هم مقایسه شده است. تنش ها، نواحی پلاستیک و جابجایی ایجاد شده در تونل و مهار مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد تسلیح سطحی حائل تونل و نصب مهار به نحو قابل ملاحظه ای مقادیر جابجائی را کاهش می دهد. همچنین محل نصب مهارها بر نحوه تغییر شکل تونل تاثیرگذار است.

کلید واژه ها: تونل - مهار - روش تفاضل محدود - Flac