بررسی تاثیر زاویه مهارهای جانبی بر عملکرد دیافراگم بتنی با استفاده از مدل سازی عددی دو بعدی و سه بعدی

نویسندگانحمید رضا صبا - علی مقامع
همایشدومین کنفرانس ملی سازه،زلزله ، ژئوتکنیک
تاریخ برگزاری همایش۳ آذر ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

دیافراگم بتنی یکی از انواع سیستم های حائل برای پایدارسازی گودبرداری ها است. در این مقاله سعی شده است که تأثیر زاویه مهارهای جانبی برنیروهای داخلی و تغییر مکان جانبی دیافرگم بررسی گردد. به منظور بررسی تأثیر نوع مدل سازی (دوبعدی و سه بعدی)، نتایج حاصله از این دو نوعمدل سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. همچنین مطالعه ای بر روی تحلیل دینامیکی مدل ها صورت گرقته است . نتایج حاصل شده ازمدل های عددی نشان داد که با افزایش زاویه مهارهای جانبی تغییر مکان جانبی دیافراگم افزایش و لنگر خمشی کاهش می یابد. تغییر مکان هایجانبی به دست آمده از مدل های دوبعدی بیشتر از مدل های سه بعدی بوده، ولی لنگر خمشی در بعضی نواحی مدل سه بعدی بیشتر از مدل دوبعدی می باشد.

کلید واژه ها: دیافراگم بتنی ، زاویه مهار جانبی ، روش المان محدود ، نیروهای داخلی ، تغییر مکان جانبی