بررسی وقوع شکست در سدهای سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد مخزنی ایوشان)

نویسندگانمحمد اسماعیل سیف - حمید رضا صبا
همایشدومین کنفرانس ملی سازه ، زلزله، ژئوتکنیک
تاریخ برگزاری همایش۳ آذر ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشبابلسر - موسسه‮ ‬آموزش‮ ‬عالی‮ ‬پردیسان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

رفتار سدهای سنگریزهای در حین ساخت، انتهای ساخت و ابگیری آن از اهمیت به سزائی برخوردار بوده و اطمینان از ایمنی در این مراحل ضروری است.در این مقاله ، پیش بینی شکست سد ها در اثر نشست در سد های سنگریزه ای اشباع با استفاده از نرم افزار تفاضل محدودFLACD2 مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل های الاستیک غیر خطی ( بارگذاری مناسب و ضوابط باربرداری – بارگذاری مجدد ) که داده های ورودی را توسط تست های آزمایشگاهی مقدار دهی میکنند و با استفاده از یک مطالعه موردی(سد مخزنی ایوشان)، صحت معادلات بدست آمده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه امر این بود که نرم افزار مورد استفاده با روابط موجود تطابق مناسبی داشته و سد مورد مطالعه نیز در حاشیه اطمینان قرار دارد.

کلید واژه ها: شکست، سد های سنگریزه ای FLAC 2D مدل الاستیک غیر خطی، نشست