مطالعه تئوریک و عددی بررسی پایداری تونل های دایره ای لاینینگ شده در یک محیط الاستیک با تنش های انیزوتروپ

نویسندگانمجید خانجانی - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی عمران و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۹-۲۰ بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

تونلهای دایره ای لاینینگ شده یکی ازشیوه های نوین درطراحیتونلهای درساختارشهری به حساب می اید که کاربرد اساسی آن درفضاهای زیرزمینی به خصوص متروها می باشد همانطول که میدانیم هرچه مقطع تونل بزرگتر باشد حساسیت آن به زلزله بیشتر است یکی از موارد بزرگ بودن موضعی تونلها درتقاطع ها و ایستگاه های مترو می باشد دراین مقاله به بررسی اندرکنش بین لاینینگ باتونل پرداخته شده است یک حالت بدون لغزش (No – Slip) بدون رابطه جابجایی برشی و حالت دیگر لغزش کامل با ازدست دادن تنش برشی full -slip است که نتایج بدست آمده ازتحلیل عدید با حل تئوری ارایه شده توسط Einstein ( 19 7Sehwartz 9 مقایسه شده است و شرایط هندسی مدل توسط برنامه Flac3d مدلسازی شدهاست دراین تحقیق کرنش انتخابی ازنوع کرنش کوچک می باشد چنانچه مدل بدون سیستم نگهدارنده اجرا شود تمام جابجایی ها به سمت داخل تونل رخ خواهد داد با اجرای سیستم نگهدارنده تمام جابجایی ها به سمت خارج تونل تمایل پیدا خواهند کرد

کلید واژه ها: تونلهای دایره ای لاینینگ شده، محیط الاستیک، تنشهای انیزوتروپ، مطالعه تئوریک وعددی، برنامه