مطالعه عددی بررسی نشست سطح زمین در مقابل حفریات انجام شده

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی عمران و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۹-۲۰ بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

دراین مقاله به تحلیل و بررسی عددی نشست سطح زمین درمقابل حفرونگهداری تونلهای کم عمق درساختارفضای شهری پرداخته میشود این روشترکیبی از سیستم های نگهدارنده را که برای تقویت جبهه کار تونل اندازه گیری شدهاند به کار می برد همانگونه که میدانیم تونلهای کم عمق درساختارفضای شهری از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند که کاربرد زیادی به خصوص درانتقال کانالهای تاسیساتی گازرسانی و ... را درشهر ایفا می کنند بنابراین کاهش تاثیر حفرتونل روی سازه های سطحی ازاهمیت زیادی برخوردار است ازطرف دیگر نشست سطح زمین به روش حفر و نوع بهسازی تونل بستگی دارد نشست سطح زمین درنتیجه پیشروی تونل یک مساله سه بعدی است که این انالیز و تحلیل توسط برنامه Flac3d صورت میگیرد که با بررسی و انالیز توسط این نرم افزار به نتایجی دست خواهیم یافت که ازجمله هرچه عمق بیشتر میشو لنگر درشاتکریت نیز افزایش می یابد یا به عبارتی رابطه مستقیم با همدیگر دارند ازطرفی پس ازعمق 30متری ناحیه پلاستیک تبدیل خوواهد شدو نیز خصوصیاتی مواد دراین مقاله براساس مدل رفتاری موهر کلمب می باشد.

کلید واژه ها: تونلهای کم عمق، برنامه Flac3d، مطالعه عددی مدل رفتاری موهر - کلمب، نشست سطح زمین