تاثیر تراکم دینامیکی بر رفتار دیوارهای حائل انعطاف پذیر ( Cutoff Wall) و بهسازی لرزه ای آنها

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی عمران و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۹-۲۰ بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۶
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

همانطور که می دانیم داشتن شهری پایدار اصل و اساس ساختار شهری محسوب میشود، به همین منوال به خصوص در شهرهای ساحلی داشتن چنین اصلی را به خاطر وجود فشار آب های حفره ای ضرورت می داند ، بر این اساس در این مقاله به بررسی اثر متقابل دیوارهای حائل انعطاف پذیر مهار بند شدهcut off wall که به دلیل انعطاف پذیر بودن آنها درهنگام زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردارند در شهرهای ساحلی با میزان تراکم دینامیکی پرداخته شده است که با مقایسه نتایج آزمایشگاهی میزلرزه با تحلیل عددی اجزای محدود توسط نرم افزارplaxis به نتایجی دست یافته شده است از جمله این نتایج این است که تراکم کم ضخامت خاک پشت دیوار نه تنها باعث کاهش جابجایی دیوار در هنگام زلزله نمی شود بلکه به علت وارد شدن نیروی اینرسی لایه متراکم شده به دیوار ، باعث افزایش جابجایی می شود و مدول الاتیسیته خاکE) با توجه به ایجاد شرایط پلاستیک ، در نتایج تغییر مکان افقی ، جابجایی قائم سطح زمین ، فشارهای جانبی محرک و مقاوم در دیوارهای حائل بی اثر می باشد

کلید واژه ها: دیوارهای حائل انعطاف پذیرcut off wall,تراکم دینامیکی ، نرم افزار plaxis,بهسازی لرزه ای