آنالیز و تحلیل حفرات استوانه ای در یک محیط محدود با رفتار موهر کلمب

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی عمران و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۹-۲۰ بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه پیام نور
شماره صفحات۴
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

ایجادحفرات استوانه ای بخصوص قبل ازایجاد تونل و ساخت دیوارهای حائل ازجمله دیوارهای حائل انعطاف پذیر درساختارشهری ازاهمیت قابل ملاحظه ای برخوردارند دراین پژوهش رفتار ماده الاستیک خطی پلاستیک کامل است و سطح شکست توسط معیار موهر - کلمب مدل سازی شده است و برای هردو قانون جریان یعنی حالت وابسته associated) زاویه اتساع برابر زاویه اصطکاک داخلی و حالت غیروابسته non – associated زاویه اتساع صفر صورت می پذیرد نتایج شبیه سازی با مقادیر بدست آمده ازحل تحلیلی مقایسه شدهاست حل تحلیلی توسط salenco ارایه شده است تحلیل عددی توسط نرم افزار Flac3d صورت میگیرد که یکی ازپرکاربردترین نرم افزارهای ژئوتکنیک به خصوص درعلم مکانیک سنگ می باشد که براساس روش تفاضل محدود بنا شده است ازجمله نتایج صورت گرفته براین است که تنشهای بدست آمده از حل تحلیلی و عددی به شرایط وابسته انطباق خوبی باهمدیگر دارند و نیز تنشهای بدست آمده از حل تحلیلی و عددی شرایط غیروابسته نیز از این حیث برخوردارند و نیز جابجایی شعاعی درفاصله 0.2 – 0.6 دارای تطابق خوبی درحالت وابسته و غیروابسته وجود دارد و ازدیگر نتایج اینکه با مقایسه نتایج حاصل ازجابجایی شعاعی برای حالت های تحلیلی و عددی - حالت وابسته associated اینکه هردو حالت دررنج 0.2 به حالت تعادل رسیده اند و برای حالت غیروابسته NON associeated نیز با مقایسه حالت های تحلیلی و عددی جابجایی شعاعی هردو حالت تحلیلی و عددی به حالت تعادل رسیده اند که نشان دهنده نزدیک بودن نتایج بهم می باشد.

کلید واژه ها: حفرات استوانه ای، مدل رفتاری موهر کولمب، برنامه Flac3d، ساختارفضای شهری