تحلیل پایداری ساختار تونل های دو قولو در فضاهای زیرزمینی شهری

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشکنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
تاریخ برگزاری همایش۲۴-۲۵بهمن ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشتهران - دانشگاه علم و صنعت
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه پیام نور اراک
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله