بررسی اثر فرکانس بارگذاری دینامیکی بر رفتار دیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی با جداره های متفاوت

نویسندگانحمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد - مهرداد میرزابیگی
همایشاولین همایش منطقه ای افق های جدید در مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۰ اسفند ۱۳۹۱
محل برگزاری همایشهمدان - دانشگاه آزاد اسلامی همدان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاهیام نور اراک - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشمنطقه ای

چکیده مقاله