تحلیل دینامیکی اندرکنش سد بتنی و مخزن به کمک نرم افزار Ansys

نویسندگانبهنام مهدی پور - حمید رضا صبا
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

پارامترهای مختلفی دررفتارسد به هنگام زلزله تاثیرگذارند درهنگام وقوع زلزله سد که به زمین متصل است به نوسان واداشته میشود درحالیکه حجم عظیم آب پشت سد به دلیل نیروی برشی ناچیز بین کف مخزن و محیط سیال مستقیما تحت اثرحرکت زمین قرارنمیگیرد و تنها تحت اثرارتعاشات سد درمحیط مخزن امواج فشارهیدرودینامیک ایجاد میشود دراین مقاله تحلیل دینامیکی سدبتنی با احتساب تاثیرات فونداسیون و درنظر گرفتن اثراندرکنش سدبا بستر و با مخزن ارایه شده است تحلیل ها با استفاده ازنرم افزار Ansys انجام شده است سدپاین فلت به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است درتحلیل ها پی صلب و انعطاف پذیرفرض شده است معرفی و نتایج حاصل ازتحلیل سدومخزن ارایه گردیده است

کلید واژه ها: پاسخ دینامیکی - اندرکنش سدومخزن - سدبتنی - ا ثرزلزله - روش اجزا محدود