اثر وجود لایه غیرمتراکم و اشباع در پی بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سدهای خاکی

نویسندگانسیاوش زمانی - حمید رضا صبا
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشسمنان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۷
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

بررسی تاثیرات وجود لایه ایی خاک غیر متراکم واشباع )لایه با پتانسیل روانگرایی( در پی، بر تغییرمکان های رخ داده در بدنه سد های خاکی در هنگام وقوع زلزله می باشد. بدین منظور یک سد خاکی غیرهمگن بر روی پی ایی قرار داده شد که دارای لایه ایی خاک غیر متراکم بود. در چندین آنالیز عمق این لایه در فنداسیون تغییر داده شد. مدل ها تحت شتاب ورودی مشابه تحلیل شدند. آنالیزها با استفاده از نرم افزار QUAKE/W انجام شد که از قابلیت های ویژه این برنامه امکان نمایش نواحی روانگرا شده است. با توجه به نتایج مشخص شد در شرایط لرزه ایی با افزایش ارتفاع در ناحیه هسته، تغییرمکان افقی و نشست)تغییرمکان قائم( افزایش می یابد. همچنین با مقایسه مقادیر جابجایی ها در تاج مدل های مختلف ملاحظه گردید که وجود لایه غیرمتراکم در پی، ماکزیمم جابجایی افقی و قائم را به ترتیب حداقل 7.1 و 3 برابر افزایش می دهد

کلید واژه ها: زلزله، آنالیز سدخاکی، پی غیرمتراکم، تغییرمکان قائم، روانگرایی