مقایسه اثر نوع جداره با پارامترهای مسلح کننده در رفتار دینامیکی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی

نویسندگانحمید رضا صبا - مهرداد میرزا بیگی
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه آزاد اسلامی اراک
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

رشدروزافزون استفاده ازدیوارهای حایل خاک مسلح ژئوسنتتیکی و نیز قرار گیری کشورمان درمنطقه ای لرزه خیزدردنیا بررسی رفتاردینامیکی این قبیل سازه های خاکی را بیش ازپیش ضروری می سازد دراین مقاله با استفاده ازمدلسازی عددی به کمک نرم افزار تفاضل محدود flac و استفاده ازشتابنگاشت زلزله منجیل جهت بارگذاری دینامیکی به بررسی میزان تاثیر نوع جداره و پارامترهای مسلح کننده بررفتاردینامیکی دیوارهای حایل خاک مسلح پرداخته شد نتایج نشان دادند که علاوه برسختی کششی فاصله قائم و طول مسلح کننده ها سختی جداره دارای نقش بسزایی برمقدار و نوع تغییر مکان جانبی دیوار و نیز ماکزیمم نیروهای ایجاد شده درمسلح کننده ها دارد همچنین مشاهده گردید که به جای استفاده ازدانسیته بالای تسلیح خاک جهت کاهش تغییر مکان دیوار که منجر به افزایش هزینه های پروژه نیز خواهد شد میتوان نوع جداره را تغییر داد و به همان عملکرد موردنظر ازدیوار دست یافت

کلید واژه ها: دیوارهای حائل - تفاضل محدود - بارگذاری دینامیکی - جداره