تاثیر نوع خاک در تحلیل دینامیکی گروه شمع با روش مخروط و مقایسه آن با روش های عددی

نویسندگانساسان محاسب - حمیدرضا صبا - آیدا رنجبر
همایشهفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷-۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشزاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی زوریخ - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۹
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

تحلیل دینامیکی گروه شمع بعنوان پی سازه های مختلف در انواع خاک ها بعنوان موضوع مهمی در تحلیل ها ازدیرباز مطرح بوده است. از آنجا که اثرات اندرکنش خاک شمع نقش مهمی را در طراحی سازه ها ایفا میکند وهمچنین تحلیل سازه ها با روش های عددی کار ساده ای نیست ومستلزم زمان زیادی در تحلیل است. در این پژوهش با بررسی روش مخروط از مجموعه روش های مقاومت مصالح از زیر مجموعه روش های غیرمستقیم تحلیل اندرکنش به تحلیل دینامیکی گروه شمع 3 x 3 در انواع خاک پرداخته شده است . ازجمله فرضیات ما انعطاف پذیر بودن خاک زیر سازه است که مدلسازی با سیستم فنر میراگر صورت گرفته ودر آخر با بررسی نتایج این مقاله وهمچنین نتایج چندین پروژه از قبیل بیمارستان 242 شمعی در سوئیس به برتری این روش نسبت به روش های عددی پرداخته شده است.

کلید واژه ها: اندرکنش خاک شمع ،تحلیل دینامیکی ،روش مخروط ،روش های عددی