بررسی اثر ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک دانه ای مسلح شده

نویسندگانکاوه شریف پور - حمید رضا صبا
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۳۰-۱ مهر و آبان ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه محقق اردبیلی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

هر مقاله ضعیف بودن خصوصیات مکانیکی خاک در مقابل کشش نقطه ضعف مهم آن می باشد. به منظور دستیابی به مصالح خاکی مرغوبجهت تقویت لایه های خاک ،استفاده از الیاف پلیمری به منظور افزایش عمر سازه ها، کاهش میزان نشست ، افزایش قابلیت باربری خاک هموارهمطرح بوده است در این مقاله به منظورشناخت ومقایسه عملکرد ژئوسنتتیک ها، به بررسی آزمایشگاهی رفتارخاکهای درشت دانه مسلح شده با دونوع ژئوتکستایل با وزن واحد 300 و 500(g/m2) و دو نوع ژئوگرید ابعاد 10x10mm و 40x40mm را با انجام آزمایش CBR پرداخته شده است. در این تحقیق مدل آزمایشگاهی از خاک با لایه های از ژئوتکستایل و ژئوگرید در ترازهای مختلف، مسلح گردیده و میزان تاثیر ژئوسنتتیکها از نظر نوع و تراز نصب بر عملکرد مکانیکی خاک به لحاظ ظرفیت باربری ومیزان فرورفتگی نمونه تحت بارگذاری در حالت مسلح با حالتمسلح نشده،مورد بررسی واقع گردیده است. تاثیر استفاده از ژئوسنتتیک ها در افزایش ظرفیت باربری وکاهش نشست نمونه های مورد آزمایشنمایان می شود.

کلید واژه ها: ژئوتکستایل،ژئوگرید ،ژئوسنتتیک، CBR، الیاف پلیمری