مطالعه آزمایشگاهی اثر ژئوسنتتیک ها بر مقاومت برشی خاک ریزدانه مسلح شده

نویسندگانکاوه شریف پور - حمید رضا صبا- زانیار ضمیران
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۳۰-۱ مهر و آبان ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه محقق اردبیلی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی از پارامتر های اساسی در طراحی سازه های خاک مسلح تعیین مقاومت اصطکاکی بسیج شده بین خاک و ژئوسنتتیک می باشد.که اینپارامترها به وسیله آزمایش برش مستقیم تعیین می شود.و باتوجه به اینکه اکثر مطالعات در گذشته محدود به خاکهای درشت دانه بوده و مطالعاتاندکی در خصوص امکان پذیری و مزایای استفاده از مسلح کننده در خاکهای چسبنده انجام یافته است. در این مقاله پارامترهای مقاومت برشیخاک مسلح شده با ژئوسنتتیک با بررسی آزمایشگاهی رفتارخاکهای چسبنده مسلح شده با ژئوتکستایل و ژئوگر د ی با توجه به نتایج قابل حصول ازآزمایش برش مستقم ی پرداخته شده است. مدلهای متعددآزمایشگاهی با لا ه ی هائی از ژئوتکستایل و ژئوگر د ی مستقر در ترازهای مختلف آماده شدهو مورد آزمایش واقع گرد د ی و در انتها پیشنهادی برای روش اجرای به ن یه این دو نوع خاک ارائه شده است.

کلید واژه ها: ژئوتکستایل، ژئوگرید ،خاک چسبنده ، برش مستقیم ، خاک مسلح