مقایسه عملکرد ژئوسنتتیک بر ظرفیت باربری خاک های ریزدانه و درشت دانه مسلح شده

نویسندگانکاوه شریف پور - حمید رضا صبا - صدیق محمدی
همایشاولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
تاریخ برگزاری همایش۳۰-۱ مهر و آبان ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه محقق اردبیلی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

کلید واژه ها: در این مقاله به منظور مطالعه عملکرد ژئوسنتتیک ها به منظور افزایش عمر سازه ها، کاهش میزان نشست، افزایش قابلیت باربری خاک، به بررسی آزمایشگاهی رفتارخاک های درشت دانه و رس ریزدانه مسلح شده با دو نوع ژئوتکستایل با وزن واحد 300 و 500 (g/m2) و دو نوع ژئوگرید اب