مطالعه موردی پایدارسازی دیواره گود مجتمع تجاری – اداری کیان با استفاده از مهارگذاری

نویسندگانهادی قجاوند -حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
همایشکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۸-۲۹ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

مجتمع تجاری اداری کیان واقع در تهران، خیابان دزاشیب می بایست به عمق متوسط 22 متر گودبرداری گردد. برای پایداری موقت گود از سیستم مهاری و بلوک، و مهاری و شمع، استفاده شده است. جهت کتترل و بررسی رفتار دیواره درحین و بعد از پایان عملیات پایدارسازی با استفاده از دوربین های نقشه برداری به پایش عملکرد دیواره گود در مقاطع مختلف آن پرداخته شده است. طراحی مقاطع اجرائی توسط نرم افزار Geostudio و PLAXIS صورت گرفته است.مدلسازی و تحلیل مقاطع اجرا شده جهت کنترل پایداری در نرم افزار اجزا محدود PLAXIS انجام شده است. نتایجحاصل از پایش با نتایج حاصل از مدلسازی مقایسه گردیده است. بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصل از مدلسازی در نرم افزار به نتایج حاصل از پایش نزدیک می باشد. ضمنا مطالعه نشست و جابجائی افقی دیواره گود، گویای مناسب بودن روش مهارگذاری در خاک، جهت پایدارسازی دیواره های گودهای عمیق به خصوص در محیط های شهری می باشد

 

 

کلید واژه ها: مهارگذاری، روش اجزا محدود، PLAXIS ، روش تعادل حدی، Geostudio