بررسی روش های پایدارسازی گودهای عمیق درون شهری

نویسندگانهادی قجاوند - حمید رضا صبا - مصطفی یوسفی راد
همایشکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تاریخ برگزاری همایش۲۷-۲۸ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه پیام نور اراک
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله

پایدارسازی گودهای عمیق درون شهری با توجه به پیشرفت جوامع شهری یکی از موضوعات حساس، چالش برانگیز ومهم در پروژه های عمرانی می باشد. یکی از موضوعات بحث برانگیز در پایدارسازی گودهای عمیق در مناطق شهریاختلاف نظر در مورد استفاده از روش میخ کوبی یا مهارگذاری در خاک می باشد. اینکه در چه شرایطی می توان از میخ کوبی استفاده نمود و در چه شرایطی نیاز به مهارگذاری وجود دارد موضوعی است که در این تحقیق به آن خواهیمپرداخت. در مطالعه حاضر از تحلیل تعادل حدی با نرم افزار Geostudio و تحلیل عددی با روش تفاضل محدود با استفاده از نرم افزار FLAC استفاده شده تا از طریق آن بتوان رفتار دیواره گودهای پایدار شده با استفاده ار مهارگذاری ومیخ کوبی را بررسی نمود . نتایج بر اساس مدل رفتاری الاستو پلاستیک )موهر کولمب( معرفی شده است. در مطالعات -انجام شده رفتار دیواره گود در دو حالت استفاده از مهاری و میخکوبی در شرایط بارگذاری استاتیکی با هم مقایسه شده است. تنش ها، نواحی پلاستیک و جابجایی ایجاد شده دردیواره گود مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که روش مهارگذاری با توجه به حساسیت سازه های اطراف گود به جابجایی های قائم و افقی به مراتب نتایج بهتری در مقایسه با روش میخ کوبی در بردارد

 

 

کلید واژه ها: گود عمیق درون شهری، مهار، میخ کوبی، روش تفاضل محدود، روش تعادل حدی، FLAC