آنالیز و تحلیل فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت سکون

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۷ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۶
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

مقاله حاضر به بررسی حالت سکون فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر می پردازد، به اینگونه که ابتدا مدل موردنظر پس از صحت سنجی های صورت گرفته در نرمافزار FLAC 3D مورد آنالیز و تحلیل عددی قرار می گیرد که براین اساس با افزایش فشار جانبی خاک در حالت سکون نسبت ارتفاع شکل حاصله یک طیف یکسانی را طی میکند. که میتوان علت کلی این امر را این گونه دانست که در این حالت دیواره نگهدارنده خاک کاملا ساکن بوده و هیچ گونه حرکتی و دورانی ندارد لذا خاک تمایلی به جابه جا شدن نداشته و تحت وزن خود در تعامل استاتیکی قرار دارد.

 

 

کلید واژه ها: فشار جانبی خاک، حالت سکون، دیوار حائل انعطاف پذیر، نرم افزار FLAC 3D