تحلیل و بررسی فشارجانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر Cutoff Wall در حالت اکتیو( محرک)

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی ایران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
تاریخ برگزاری همایش۷ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۵
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

همانطور که میدانیم بررسی فشار جانبی خاک بر سازهها از دیرباز اهمیت ویژهای برخوردار بوده و هست. به همین منوال در این تحقیق به بررسی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل به خصوص دیوارهای حائل انعطاف پذیر با توجه به نرم افزار Flac 3d پرداخته می شود،قبل از پرداختن به موضوع با انجام کالیبراسیون مدل (صحت سنجی) و تطابق نتایج تا تحقیق گذشتگان و مطابقت داشتن با هم به انجام این تحقیق پرداخته شده است ، که براساس تحقیق صورتگرفته شکل ساختاری اعمال فشار جانبی خاک بر روی دیوار حائل انعطاف پذیر در حالت محرک به صورت غیرخطی می باشد، که با توجه به نتایج به دست آمده بیشترین فشار جانبی خاک در تراز تقریبH15%-5% رخ می دهد. یا به عبارتی می توان بیان کرد که هرچه ارتفاع گودبرداری بیشتر میشود، فشار جانبی خاک بر روی دیواره دیوار بیشتر میشود تا به نقطه حداکثر خود در ارتفاع تقریب5% الی 15% H برسد.

 

 

کلید واژه ها: فشار جانبی خاک، حالت محرک، دیوار حائل انعطاف پذیر( Cut off Wall)، Flac 3d