مقایسه عددی فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطاف پذیر در حالت اکتیو و پاسیو

نویسندگانمجید خانجانی - حمیدرضاصبا - مصطفی یوسفی راد
همایشهمایش ملی ایران و توسعهه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی ایران
تاریخ برگزاری همایش۷ آذر ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشمشهد - موسسه آموزش عالی خاوران
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه پیام نور اراک
شماره صفحات۸
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشملی

چکیده مقاله

در این تحقیق به مقایسه و بررسی اعمال فشار جانبی خاک بر دیوارهای حائل انعطافپذیر در دو حالت اکتیو(فعال) و پاسیو(ساکن) پرداخته میشود،آنچه کهحائز اهمیت است ،صحت سنجی لازمه قبل از پرداختن به موضوع است ، که با انجام عمل صحت سنجی پیرامون تحقیق حاضر و مطابقت داشتن نتایج باتحقیقات دیگران به انجام آنالیز عددی مورد نظر پرداخته می شود ، براین اساس با مقایسه این دو با همدیگر آنچه که حائز اهمیت است این است که هر دوساختار غیرخطی بر ردیوار حائل اعمال نموده و از طرفی فشار جانبی خاک در حالت اکتیو تا حدود زیادی عکس فشارز جانبی خاک در حالت پاسیو است ونیز از دیگر نتایج این است که کمترین و بیشترین تغییرات فشار جانبی خاک بر دیوار حائل انعطاف پذیر در رنج H %5-15% رخ میدهد. اصل و اساس هر دو تحلیل براساس نرمافزار FLAC 3D صورت پذیرفته است

 

 

کلید واژه ها: فشار جانبی خاک، حالت اکتیو، حالت پاسیو، نرم افزار FLAC 3D