روش ساده جهت تخمین دبی نشت در سدهای خاکی همگن اشباع و غیر اشباع در حالت پایدار

نویسندگانعلی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صبا
همایشاولین همایش ملی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
تاریخ برگزاری همایش۷-۸ اسفند ۱۳۹۲
محل برگزاری همایشمیبد - دانشگاه آزاد اسلامی میبد
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

نشت، نفوذ یا حرکت آرام آب از میان توده خاک است. به وجود آمدن نشت در سدهای خاکی باعث اتلاف آب و کاهش پایداری سد ودرنهایت ایجاد خطرات جانی می شود ازاین جهت تجزیه وتحلیل و آنالیز نشت آب درسدهای خاکی اولین گام موثر و یکی از مهمترین مسائلی است که درطراحی سدها مورد توجه متخصصین امر قرار می گیرد. دانش وآگاهی کافی از قوانین بنیادی نشت به متخصصین ژئوتکنیک اجازه می دهد تا از به وجود آمدن مشکلات جدی جلوگیری نموده و ا بهترین نوع سیستم کنترل نشت انتخاب کنند. تاکنون متخصصین و صاحبنظران مطالعات موثر و تلاشهای بسیاری در ارتباط با نشت و کنترل آن در سدهای خاکی انجام داده اند، لیکن با توجه به طراحی خاص هر سد و بهینه نمودن هزینه و کنترل پایداری مطالعه نشت آب از زمینه هائی است که تحقیقات بیشتری را ایجاب مینماید. دراین مقاله سدهای خاکی همگن مورد مطالعه قرارگرفته است. جهت آنالیز نشت و ساخت مدلهای لازم، از برنامه رایانه ای seep/w استفاده گردیده است. در ساخت مدل عوامل فیزیکی وهندسی سد مانند نفوذپذیری، شیب بالادست و پایین دست دامنه های سد مدنظر قرار گرفته است. سپس مدلهای حاصل بررسی و از نتایج حاصل روش ساده جهت تخمین دبی نشت به دست آمده است.

 

 

کلید واژه ها: دبی عبوری، سد خاکی همگن و ایزوتروپ، مدل سازی عددی