بررسی دینامیکی پایدارسازی گودبرداری توسط اجرای شمع

نویسندگانهادی قجاوند - پیمان دهقان - حمید رضا صبا
همایشهشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۷ -۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشبابل - دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی اراک - دانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

یکی ازراه کارهای کتنرلی و پیشگیرانه درپایدارسازی شیب ها و دیواره گودها استفاده ازشمع های مقاوم درتقویت درجای زمین است این پژوهش به بررسی پایدارسازی گودها بااستفاده ازشمع ها توسط نرم افزار FLAC3D می پردازد بدین منظور به مطالعه تاثیرقطر طول و فواصل محوری شمع ها درپایداری دینامیکی و استاتیکی گودبرداری باکنترل پارامترهای نشست جابجایی جانبی و تنش ولنگر ایجادشده درشمع ها پرداخته شده ست ازانجام این مطالعه نتیجه میشود که افزایش درقطر و فاصله محوری شمع ها ازیکدیگر سبب افزایش ناپایداری درنشست و جابجایی جانبی دینامیکی میگردد و ازطرفی افزایش طول شمع افزایش عمق مدفون شمع سبب پایداری بیشتر دینامیکی مدل میگردد

 

 

کلید واژه ها: گودبرداری ، پایدارسازی ، دینامیکی، زلزله ، شمع