ارائه مشخصات بهینه برای سد خاکی عمارت

نویسندگانعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدار
همایشپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۳ شهریور ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشارومیه - دانشگاه ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه محقق اردبیلی
شماره صفحات۶
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

امروزه ملاحظات اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل انتخاب طرح ها می باشد. سدها از جمله پروژه های کلان کشور می باشند. از این رو تلاش برای کاهش هر چه بیشتر هزینه های طرح و اقتصادی نمودن آن امری ضروری می باشد. در این تحقیق سد خاکی عمارت به منظور بهینه کردن شیب شیروانی ها و پارامترهای هسته و پوسته مورد مطالعه قرار گرفته است. از تحلیل دینامیکی برای اندازه دهی نهایی شیب شیروانی ها و پارامترهای پوسته و هسته استفاده گردیده است. برای این منظور با استفاده از نرم افزار Flac2D، تاریخچه زمانی شتاب نگاشت شتاب های افقی به پی سد اعمال شده است. در ادامه تغییر مکان های مختلف در بدنه سد با در نظر گرفتن توزیع شتاب توزیع در توده خاک داخل هر یک از سطوح و پارامترهای مقاومت برشی محاسبه شده و در نهایت با توجه به پاسخ دینامیکی و تغییر مکان های دائمی بدنه سد، ارزیابی نهایی از مشخصات بدنه، شیب شیروانی ها و پارامترهای هسته و پوسته سد انجام گرفته است.

کلید واژه ها: سد خاکی - عمارت - تحلیل دینامیکی - Flac 2 D - مشخصات بدنه