نحوه و تحلیل دینامیکی سد خاکی عمارت

نویسندگانعلی پناهی - حمید رضا صبا - رحمت اله نگهدار
همایشپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۳ شهریور ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشارومیه - دانشگاه ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش -دانشگاه محقق اردبیلی
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

با توجه به وسعت کاربرد سدهای خاکی در مقایسه با دیگر انواع سدها در کشور لرزه خیز ایران، برآورد ایمنی لرزه ای این گونه سدها از اهمیت ویژه های برخوردار است. تحلیل و طراحی سدهای خاکی و سنگریزه ای در مقابل زلزله، عموماً با دوروش شبه استاتیکی و دینامیکی انجام می گیرد روش شبه استاتیکی هرچند که با کاربرد آسان و فرضیات ساده، ایمنی سد را ارائه می دهد؛ اما بعضاً می تواند به نتایج غیر ایمن و غیر اقتصادی منجر شود. تحقیق حاضربا استفاده از نرم افزار FLAC2D و براساس مبانی روش آنالیز دینامیکی غیر خطی تلاش کرده است تا با لحاظ نمودن رفتار واقعی مصالح و شکل واقعی بارگذاری زلزله، درک مناسبتری از ایمنی سازه تحت زلزله های مختلف ارائه نماید. در تحلیل ها به کار گرفته شده اند. خروجی های دینامیکی شامل شتاب درتاج و کف سد می باشد تخمین ایمنی لرزه ای با استفاده از نمودار تغییرات کرنش برشی حداکثر و حداکثر تغییر مکان تاج انجام گردیده است.

 

 

کلید واژه ها: سد خاکی عمارت، برآورد ایمنی، انالیز دینامیکی، غیر خطی FLAC2D