مقایسه روشهای مختلف برای تعیین شیب های بالا دست و پائین دست و انتخاب شیب های بهینه ( در سدهای خاکی)

نویسندگانعلی پناهی - کاظم پناهی - حمید رضا صبا
همایشپانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
تاریخ برگزاری همایش۱۱-۱۳ شهریور ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشارومیه - دانشگاه ارومیه
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش
شماره صفحات۸
نوع ارائهچاپ در مجموعه مقالات
سطح همایشداخلی

چکیده مقاله

از مهم ترین عوامل تخریب بدنه سدهای خاکی نامناسب بودن شیب بالادست و پایین دست خاکی هست بطوریکه اگر فاکتور پایداری مناسب در نظر گرفته نشود خسارات جبران ناپذیری را به وجود می آورد. در بالادست هم اگر فاکتور پایداری مناسب نباشد در حالت ججریان متغیر نسبت به عمق این تخریب زیاد می شود. در مقاله حاضر فاکتور پایداری مناسب برای سدهای مختلف در بالادست و نیز در پایین دست سدهای خاکی برای ارتفاع شیب ها و زهکش های مختلف با استفاده از نرم افزار seep/w و slope/w محاسبه (فاکتور پایداری با انتخاب سطح لغزش زیاد) و از بین آن ها فاکتور پایداری مناسب با روشهای مختلف محاسبه پایداری انتخاب گردیده است. در پایان نتایج به صورت جدول برای انواع سدهای مختلف ضمن تعیین نوع روش محاسبه فاکتور پایداری ارائه شده است

 

 

کلید واژه ها: فاکتورهایی پایداری، شیب بهینه، خاک اشباع seep/w ،slope/w ،