تاثیر بار انفجار بر فواصل و قطر ریز شمع ها

نویسندگانمحمدرضا ملائی - حمید رضا صبا
همایشاولین همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
تاریخ برگزاری همایش۱۶ بهمن ۱۳۹۳
محل برگزاری همایشتهران - دانشگاه شهید بهشتی
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه تفرش - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشملی

چکیده مقاله

انفجار، پدیده ای با ماهیت تصادفی است که علاوه بر ایجاد اثراتی همچون شوک ناگهانی، امواج فشاری و کششی در محیط ایجادنموده و سازه ها و موانع موجود در مسیر خود را تحت تاثیر قرار می دهد. در این راستا تلاش های بسیاری توسط محققین مختلفبرای تعریف و ارائه پارامترهای مختلف مرتبط با انفجار مانند منحنی توزیع فشار، ابعاد گودال انفجار، انتشار و میرایی این امواج در محیط های سنگی و خاکی و همچنین اثرات آن سازه های مدفون در قالب مطالعات آزمایشگاهی و میدانی و همچنین توسعه روش های عددی و تجربی صورت گرفته است. از سوی دیگر، یکی از روش های بهسازی خاک استفاده از ریزشمع ها می باشد که بهمنظور افزایش ظرفیت باربری خاک، پایداری شیبها، کنترل نشست پی ها و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در نتیجه، شناخت تاثیر بارهای انفجاری بر روی المان های تقویت کننده خاک از جمله ریزشمع ها در طراحی دقیق آن ها به منظور افزایش کارآیی اینالمان ها، امری ضروری می باشد. در این تحقیق به بررسی تاثیر بار انفجار بر فواصل و تغییرات قطر ریزشمع ها پرداخته شده است.این تحلیل به روش عددی تفاضل محدود در یک محیط دو بعدی انجام میشود که روند انتشار امواج ناشی از انفجار مدلسازی شده و تاثیر این بار بر روی ریزشمع ها مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتیجه کلی حاصل از این مقاله به این صورت می باشد که با% تغییر در آرایش ریزشمعها و با افزایش فاصلهداری ریزشمعها، میزان لنگر خمشی ایجادشده در ریزشمعها بهطور متوسط 6افزایشیافته است و همچنین میزان بارمحوری 21 % افزایش داشته است. همچنین با افزایش قطر ریزشمعها، با توجه به آرایش موجود در این مقاله، باعث افزایش بارمحوری و ممان خمشی بهطور متوسط به میزان 21 % میشود

 

 

کلید واژه ها: بار انفجاری، ریزشمع، خاک تقویت شده، تحلیل عددی، Flac2D