بررسی پایداری ناحیه واریزه ای جناح چپ و سازه آبگیر سد و نیروگاه سیمره

نویسندگانحمید رضا صبا - همایون شاوردی - میثم منصوری
همایشدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تاریخ برگزاری همایش۱۵-۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴
محل برگزاری همایشتبریز - دانشگاه تبریز
ارائه به نام دانشگاهدانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشگاه ایلام - دانشگاه آزاد اراک
شماره صفحات۱۰
نوع ارائهسخنرانی
سطح همایشبین المللی

چکیده مقاله